Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.wypozyczalniaswiatla.pl (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest Eco-Plan sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 58, NIP: 9452171035. (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@wypozyczalniaswiatla.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres firmy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem kontakt@wypozyczalniaswiatla.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

dostarczenia usług, z których użytkownik korzysta (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) – odnosi się do prowadzenia konta użytkownika w serwisie Rent and Lend i korzystania z usług świadczonych przez serwis;

dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę* – odnosi się do wysyłki newslettera (dalej “Newsletter”). * Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika, obligatoryjnie zbierane są następujące kategorie danych osobowych: a) adres e-mail, b) imię i nazwisko, c) adres dostawy, d) numer telefonu, e) oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi również dane konieczne do wystawienia faktury, tj. numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej. Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz użytkownika. Każdy Użytkownik ma również możliwość założenia konta przy wykorzystaniu mechanizmów logowania udostępnionych przez Facebook. W takim wypadku udostępnia on następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) zdjęcie profilowe z portalu Facebook. Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz użytkownika. W ramach świadczenia usługi Newsletter, konieczne jest podanie następujących danych: a) adres e-mail; b) imię, c) miasto zamieszkania. Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz uż przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Technologia cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych odwiedzających Serwis. Klient może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu, w celu poprawy jego zawartości; Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu Klienta i przekazaniu ich partnerom serwera. Personalizacji materiałów reklamowych w portalu Facebook po uprzednim określeniu profilu Klienta i przekazaniu ich partnerom serwera. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym Serwis jest przechowywany. Wysłane zapytania zapisywane są jako logi serwera. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Klienta, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony. Logi serwera nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie UE, na zabezpieczonych serwerach zaufanych partnerów. Dane niezbędne do realizacji usługi Newsletter przekazywane są naszemu partnerowi w USA, tj. Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), a w przypadku logowania za pomocą portalu Facebook, są one przetwarzane również przez Facebook (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności: 1. dane powiązane z konkretną usługą przetwarzane będą przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (Konto użytkownika), a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług Spółki – okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia), lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe, 2. dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe, 3. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem serwisu www.wypozyczalniaswiatla.pl.

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej: partnerzy odpowiedzialni za hosting i newsletter; partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych; partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych; partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi; partnerzy obsługujący księgowość i rozliczenia Administratora.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora, prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora, prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu, prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych. W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@wypozyczalniaswiatla.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: kontakt@wypozyczalniaswiatla.pl. W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności, jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.

Call Now Button