Regulamin wypożyczenia sprzętu

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Serwisu internetowego pod nazwą Blue Light znajdującego się pod adresem internetowym https://wypozyczalniaswiatla.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Właścicielem Serwisu jest Eco-Plan sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy: NIP 9452171035, z siedzibą w Krakowie ul. Zakopiańska 58, zwany dalej „Usługodawcą”.

3. Użytkownik chcąc skorzystać z usług Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Jakiekolwiek czynności mające na celu skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis mogą być podjęte wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody na postępowanie zgodne z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

4. W celu skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią Internet, czynnego adresu poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies, zaktualizowanej do najnowszej dostępnej wersji.

5. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą s a) Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji handlowej i promocyjnej. Użytkownik przystępuje do korzystania z usługi po łącznym spełnieniu dwóch warunków: 1) podaniu adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego i 2) wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości poprzez zaznaczenie pola „Powiadamiaj mnie o nowościach” w zakładce „Moje dane” na stronie Serwisu. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym momencie. b) Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta Użytkownika w Serwisu. Użytkownik zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”) lub po zalogowaniu się za pośrednictwem portalu Facebook. Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Użytkownik może usunąć konto w każdym momencie. c) Blue Light: pośrednictwo w zawieraniu umów najmu towarów pomiędzy użytkownikami. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą: a) złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta, b) wypisania się z bazy Newsletter poprzez kliknięcie linku załączonego w wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi lub poprzez złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. 4. Nadto Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z w.w. usług poprzez zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. 5. Założenie konta w Serwisie, a tym samym zawarcie umowy świadczenia usługi Konto jest niezbędne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym usługi Blue Light.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń: a) założenia Konta przez Użytkownika i pierwszego zalogowania się na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Użytkownika. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych – dotyczy usługi Konta oraz Blue Light, b) rejestracji w bazie newsletter poprzez podanie danych kontaktowych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy usługi Newsletter.

7. Usługi opisane w pkt. 2 a) – b) są usługami nieodpłatnymi.

8. Ceny wynajmu są wyrażone w Złotych Polskich (PLN).

9. 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w pkt II. Regulaminu, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wypozyczalniaswiatla.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy. 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi powinna zawierać: a. dane kontaktowe Usługobiorcy, b. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, c. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości. 3. sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. V. Rozwiązywanie sporów 1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będących Konsumentem Usługodawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

II. Korzystanie z usług wypożyczalni

1. Stan techniczny sprzętu
Wypożyczający przekazuje do używania Korzystającemu sprzęt sprawny technicznie, co Korzystający stwierdza własnoręcznym podpisem.
Wypożyczający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu sprzętu w dowolnym momencie okresu umowy, w tym w momencie przekazania i zwrotu sprzętu.
2. Zobowiązania Korzystającego
Korzystający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi i ponosi za sprzęt pełną odpowiedzialność od momentu jego wypożyczenia. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody.
3. Opłaty umowne
Opłaty za wypożyczenie sprzętu Korzystający ponosi zgodnie z cennikiem i zobowiązany jest do ich uiszczenia w dniu wypożyczenia sprzętu, w momencie przekazania podmiotów umowy. W przypadku przetrzymania sprzętu przez czas dłuższy niż w umowie Korzystający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdy kolejny dzień, zgodnie z umową. W przypadku zarysowań, odbić i innych uszkodzeń sprzętu Wypożyczający ma prawo do pobrania adekwatnie wysokiego odszkodowania za straty w stanie technicznym i wizualnym sprzętu. W przypadku uszkodzenia Korzystający ma obowiązek zwrócić Wypożyczającemu pełną rynkową wartość zniszczonego sprzętu, zaakceptowaną przez Wypożyczającego.
4. Postanowienia dodatkowe
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wypożyczającego.

III. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej www.wypozyczalniaswiatla.pl 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania drogą mailową Użytkownika Serwisu o nowych zapisach. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmienioną treść postanowień Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Serwisie. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem. 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, wraz z późniejszymi zmianami), Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Call Now Button